phpBlueDragon
Obecnie strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Ta strona będzie przeznaczona do publikacji aktualności oraz innych materiałów.

Pobieranie frameworka oraz jego konfiguracja

Opublikowano: 2018-07-27

Framework nale?y pobra? zanim zaczniemy z nim pracowa?. Znajduje si? on na swojej stronie internetowej: http://www.yiiframework.com/. Na otwartej stronie znajduj? si? ??cza w nag??wku. Naje?d?amy kursorem na menu downloads, a z niego wybieramy opcj? framework.
Przewijamy stron? do nag??wka: Install from an Archive File. Z pod nag??wka wybieramy ??cze: Yii 2 with basic application template. Po jego klikni?ciu rozpocznie si? pobieranie pliku Tar skompresowanego w Gzipie. Plik ten bez problemu mo?na otworzy? za pomoc? darmowego kompresora 7-Zip1. Dlaczego wybrali?my przy pobieraniu opcj?: Yii 2 with basic application template zamiast: Yii 2 with advanced application template. B?dziemy wszystkie elementy budowa? od podstaw, tak aby? m?g? pozna? zasady dzia?ania oraz programowania w frameoworku. Chc? ci pokaza? co te oprogramowanie potrafi i dlatego wszystkie elementy wykonamy w?asnor?cznie. B?dziemy powtarza? wszystkie czynno?ci i dzi?ki temu nie b?dziesz musia? si? zastanawia? nad tym jakiego konstruktora u?y?. W?a?ciwie nie oby?oby si? bez modyfikacji w plikach z modelami oraz kontrolerami. Z naszego punktu widzenia lepiej napisa? to w w?asny spos?b i nauczy? si? wi?cej o dzia?alno?ci frameworka.
Budowa frameworka jest na pierwszy rzut bardzo skomplikowany, jednak po szybkim zapoznaniu si? z nim ?atwo si? zorientowa? gdzie znajduj? si? rzeczy odpowiedzialne za kontrol? nad aplikacj?, modelami z dost?pem do bazy danych oraz pliki widoku. Autorzy framweorka postarali si?, aby mo?na go by?o umie?ci? wraz z tre?ci? poza katalogiem widocznym w internecie, wi?c nawet je?eli pope?nisz b??d, na przyk?ad nie usuwaj?c wa?nego pliku, to i tak nie b?dzie widoczny w sieci. Jest to ?wietne rozwi?zanie. Dlatego nasza strona znajduje si? w katalogu web.

Copyright © 2015- 2020 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj