phpBlueDragon
Obecnie strona jest prowadzona pod adresem: phpBlueDragon.eu. Ta strona będzie przeznaczona do publikacji aktualności oraz innych materiałów.

YII2 - FRAMEWORK. NAUKA POPRZEZ TWORZENIE SYSTEMU CMS

Opublikowano: 2018-07-27

Programuj?c w j?zyku PHP cz?sto musimy rozwi?zywa? problemy, kt?re s? ju? opracowane przez inne osoby. Trzeba pami?ta? o konfiguracji naszych aplikacji, po??czenia do bazy danych, wy?wietlenia szablon?w - wszystko to trzeba zaprogramowa? w?asnor?cznie. Bardzo du?ym u?atwieniem jest zastosowanie frameworku, kt?ry zawiera wi?kszo?? potrzebnych przez nas element?w. Wystarczy je tylko i wy??cznie w??czy? oraz skonfigurowa? w pliku z ustawieniami. Dzi?ki temu mo?na rozpocz?? prac? nad samym systemem, kt?ry mamy zaprogramowa?. Framework Yii posiada w swoich zasobach: zmiana j?zyka obs?ugi, komponenty, cacheowanie, obs?ug? b??d?w, bibliotek? do wysy?ania e-mail, logi systemu, obs?ug? bazy danych, menad?era adres?w URL czy sprawdzanie i podawanie informacji o b??dach. Dodatkowo Yii zosta? wyposa?ony w modu? zwany Gii - pozwala on na automatyczne generowanie element?w jak kontroler, model czy te? ca?ych system?w zarz?dzania CRUD.
Korzystaj?c z frameworka b?dziemy budowali aplikacj? opart? o wzorzec MVC, kt?ry posegreguje r??ne elementy aplikacji i w przysz?o?ci nie b?dzie problemu ze znalezieniem odpowiedniego fragmentu kodu. Dzi?ki zastosowaniu modeli wraz z zapytaniami do baz danych, widok?w zawieraj?cych szablony stron oraz kontrolerom zawieraj?cym kod programu tworzymy rozwi?zanie zgodne z praktykami programist?w na ca?ym ?wiecie. Dodatkowo Yii posiada element nazwany ActiveRecord dzi?ki kt?remu tworzenie prostych zapyta? do bazy danych nie musi odbywa? si? w modelu. Wystarczy do tego celu kontroler gdzie u?ywa si? odpowiednich metod aby utworzy? zapytanie. Framework samodzielnie przetworzy je na zapytanie w j?zyku SQL. Niestety ale ActiveRecord musi by? stosowany z umiarem ze wzgl?du na zu?ywane zasoby. Ksi??ka ta powsta?a, aby pokaza? jak zastosowa? wi?kszo?? z popularnych i najcz??ciej u?ywanych bibliotek. Tylko i wy??cznie praca z ca?ym systemem od A do Z pozwoli na przyswojenie wiedzy, kt?ra po kilku powt?rzeniach staje si? bardzo prosta i przyjazna.

Copyright © 2015- 2020 - by Łukasz SOS | O Autorze | Tagi | Blog | Linki | Zaloguj